Ładowanie...

REGULAMIN ZWIEDZANIA STAŁEJ WYSTAWY

 

REGULAMIN
ZWIEDZANIA WYSTAWY STAŁEJ
MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO
(dalej: „Regulamin”)

1. Od wtorku do niedzieli (bez poniedziałków) Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego (dalej jako „Muzeum”) mogą zwiedzać, po wykupieniu biletów na określoną godzinę:
1) turyści indywidualni,
2) grupy zorganizowane złożone z nie więcej niż 25 osób.
2. Ze względów bezpieczeństwa w budynku Muzeum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 150 osób.
3. Muzeum zapewnia rezerwację wejść na określone godziny.
4. Muzeum zapewnia za dodatkową odpłatnością:
1) usługę udostępniania systemu audioprzewodników ze słuchawkami;
2) usługę przewodnicką zamawianą z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Nie ma możliwości skorzystania z usługi przewodnickiej bez wcześniejszej rezerwacji.
5. Kwalifikowani pracownicy ochrony na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze. zm.) mają prawo do interwencji i wezwania
do opuszczenia Muzeum przez osoby, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu. Z tego tytułu nie przysługują zwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów
i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią poddania się kontroli nie zostaną wpuszczone
na teren Muzeum.
6. Maksymalny rozmiar toreb i plecaków dopuszczonych do wniesienia na wystawę stałą to 30 x 22 x 15 cm. Torby i plecaki o większych rozmiarach należy zostawić w szatni samoobsługowej.
7. Osoby do lat 16 oraz dzieci mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie w towarzystwie swoich opiekunów. Zwiedzający mający pod swoją opieką osoby niepełnoletnie odpowiadają w pełni za szkody przez nie wyrządzone.
8. Ruch turystyczny w Muzeum odbywa się wyznaczoną trasą w jednym kierunku.
9. Trasa zwiedzania rozpoczyna się i kończy przejściem przez bramki obrotowe. Przy wejściu i przy wyjściu
z Muzeum w strefie kas biletowych należy zbliżyć do czytnika obowiązujący bilet wstępu do Muzeum.
10. Muzeum znajduje się na wysokości ósmego piętra, drogę tę pokonuje się windą.
11. Na terenie kompleksu, na placu północnym, znajdują się niestrzeżone parkingi rowerowe. Obowiązuje zakaz pozostawiania rowerów, hulajnóg i innych urządzeń lub rzeczy poza miejscem do tego wyznaczonym.
12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery, hulajnogi, itp.
13. Czwartek jest dniem bezpłatnych biletów tylko i wyłącznie dla osób zwiedzających indywidualnie,
bez przewodnika, wydawanych na określoną godzinę w kasie Muzeum, przy czym:
1) liczba biletów jest limitowana;
2) jednej osobie przysługuje jeden bezpłatny bilet;
3) zorganizowane grupy ponoszą koszt biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
14. Muzeum zobowiązuje Zwiedzających do stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników Muzeum, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo obiektów muzealnych i turystów.
15. W przypadku uszkodzenia obiektu (dzieła sztuki, obiekty eksponowane w Muzeum) zwiedzający pokrywa koszty jego konserwacji, naprawy lub wymiany.
16. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest stosować się do zasad bezpieczeństwa określonych Regulaminem oraz do poleceń personelu Muzeum.
17. W Muzeum obowiązują następujące zakazy:
1) wnoszenia broni palnej;
2) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
4) wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek oraz wózków bagażowych;
5) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
6) jedzenia i picia;
7) używania otwartego ognia;
8) wnoszenia i spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
9) prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
10) dotykania obiektów muzealnych i elementów wystroju wnętrz oraz ścian;
11) siadania na meblach i niszczenia elementów wyposażenia Muzeum;
12) biegania, skakania i ślizgania się po posadzkach, powierzchniach pochyłych i stromych;
13) głośnego zachowania, zakłócania spokoju innych zwiedzających, stwarzania sytuacji zagrożenia;
14) prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej;
15) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania (za wyjątkiem opisanych poniżej);
16) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych;
17) wjeżdżania z wózkiem dziecięcym na ekspozycję. Wózek należy zostawić w wyznaczonej do tego strefie.
18. Informujemy, że:
1) fotografowanie i filmowanie we wnętrzach Muzeum jest możliwe, o ile:
a) nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza innym zwiedzającym,
b) nie grozi uszkodzeniem obiektów muzealnych i wyposażenia Muzeum,
c) nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych);
2) materiał zdjęciowy lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody Muzeum;
3) ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej i fizycznej mienia Muzeum zabronione jest stosowanie we wnętrzach Muzeum lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (wysięgników) oraz innych urządzeń;
4) odstępstwa od zakazów w punktach 2) i 3) powyżej wymagają indywidualnej zgody Dyrektora Muzeum;
5) Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych turystów lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych;
6) Muzeum może zabronić fotografowania i filmowania tych obiektów, których właściciel nie wyraził na to zgody;
7) wszelkie organizowanie działalności artystycznej i gospodarczej, organizacji zgromadzeń, akcji promocji reklamowych na całym terenie Muzeum wymaga indywidualnej zgody Dyrektora Muzeum;
8) może zostać wyznaczony obszar wystawy stałej (ze względu na bezpieczeństwo obiektów), który będzie objęty całkowitym zakazem fotografowania i filmowania.
19. Wydarzenia odbywające się na terenie Muzeum mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu informowania o działalności Muzeum oraz jej dokumentowania i promocji. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń mogą być publikowane na stronie www Muzeum, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez Muzeum.
20. Informujemy, że osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa do zwiedzania Muzeum bez zwrotu kosztów wstępu.
21. Zwracamy uwagę na to, że pomieszczenia muzealne są stale monitorowane przez personel dozoru, kamery i systemy bezpieczeństwa.
22. Prosimy o uszanowanie zasad pracy personelu dozorującego, który nie jest zobowiązany do udzielania informacji, ponieważ jego zadaniem jest przede wszystkim ochrona obiektów muzealnych.
23. Ostatnie wejście na wystawę stałą odbywa się na 1 godzinę przed zamknięciem Muzeum.
24. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.