Ładowanie...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu sklep.mt514.pl.

Data publikacji strony internetowej: 11.05.2023.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.05.2023.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 11Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 4Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Cezary Mrozowicz, adres poczty elektronicznej c.mrozowicz@mt514.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymas Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa.

Parking i najbliższy przystanek znajdują się w odległości ok. 300 m od muzeum.

Osoby na wózkach mogą wjechać podjazdem na poziom wejścia do muzeum.  

Wejście do muzeum jest w północno-zachodnim pylonie Świątyni Opatrzności Bożej. Recepcja i kasa znajduje się w holu. Dalsze przejście na ekspozycję zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku (uchylna bramka). Dla osób na wózkach dostępne jest cała muzeum. W budynku jest winda, którą wjeżdża się na 8. piętro, gdzie znajduje się stała ekspozycja. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się poziomie ekspozycji.

W muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Do muzeum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.