Ładowanie...

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW ORAZ BILETÓW ON-LINE

 

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW ORAZ BILETÓW ON-LINE MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

I. Słowniczek pojęć
1. Muzeum/Operator Modułu – Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016.
2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu towarów oraz biletów on-line na Wydarzenia pod adresem sklep.mt514.pl.
3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa.
4. Wydarzenie – warsztaty, zajęcia edukacyjne, wystawy czasowe, imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidulane obejmujące pomieszczenia muzeum dostępne dla zwiedzających, a odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej mt514.pl.
5. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu towarów oraz biletów indywidualnych i grupowych on-line na Wydarzenia Muzeum za pośrednictwem Modułu, drogą telefoniczną lub elektroniczną wraz ze wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.
6. Zamówienie – Zamówieniu podlegają bilety na Wydarzenia dla gości indywidualnych i dla grup oraz towary.
7. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna i lub prawna dokonująca zakupu towarów i/lub biletów indywidualnych i/lub grupowych on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną na Wydarzenia Muzeum.
8. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z Wydarzenia w określonym terminie i czasie, zawierający opłatę za Wydarzenie, zgodnie z danymi zawartymi na bilecie, będącym jednocześnie dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy.
9. Towar - wydawnictwa Muzeum, tj. książki, plakaty, pamiątki oraz inne produkty związane ze statutową działalnością Muzeum.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu towarów, biletów indywidualnych i grupowych on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną na Wydarzenia w Muzeum.
2. Muzeum świadczy usługi zakupu towarów, biletów indywidualnych i grupowych on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw Zamawiającego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
3. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia towaru lub biletów on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres email ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów i/lub towarów, tematem Wydarzenia, na jakie bilety zostały zamówione, datą i godziną Wydarzenia oraz wartości zamówionych biletów i/lub towarów.
4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów i/lub towarów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i akceptacji jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać rejestracji.
5. W celu dokonania zakupu biletów i/lub towarów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien dysponować przeglądarką Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

III. Zakup towarów i/lub biletów indywidulanych i/lub grupowych online
1. Zakupu towarów i/lub biletów indywidualnych i/lub grupowych można dokonywać on-line za pośrednictwem Modułu.
2. Zakupu biletów grupowych, uprzednio zamówionych drogą elektroniczną/telefoniczną, można dokonywać on-line, po otrzymaniu na podany w procesie zamówienia adres e-mail, specjalnie wygenerowanego odnośnika do płatności. Odnośnik ten skieruje Zamawiającego do serwisu PayU.
3. Aby zakupić towar i/lub bilet za pośrednictwem Modułu należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu i/lub towarów. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu e-mail, może skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety zgodnie z zapisami pkt. X ust. 3.
4. Przy zakupie towarów i/lub biletów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
5. Bilety i/lub towary pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.
6. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego w ciągu 20 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości elektronicznej.
7. Czas zapłaty za Zamówienie może być wydłużony przy składaniu Zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną, przy czym przekroczenie ustalonego terminu zapłaty powoduje również automatyczne anulowanie zamówienia.
8. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 i 7 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc@payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż towarów oraz biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
10. Ceny towarów i biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania wybrać opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
11. Zamawiający, który zakupił w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na Wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.
12. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z ust. 3 i 5 bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny. Zakupiony towar, w zależności od wybranego sposobu dostawy, będzie wysłany kurierem w ciągu 5 dni roboczych lub będzie dostępny do odbioru osobistego w Kasie Muzeum.
13. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym podlega weryfikacji przed wejściem na Wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu (z zastrzeżeniem zapisów ust. 11). W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF. Aby bilet został skutecznie zeskanowany z urządzenia mobilnego należy ustawić maksymalną jasność ekranu wyświetlacza.
14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
15. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej: mt514.pl.
16. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum, o ile bilety na Wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

IV. Procedura zakupu towarów
1. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu sklep.mt514.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
2. Oferta Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu - sklep.mt514.pl. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza, bądź nieprawidłowe dokonanie płatności przez Klienta.
4. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
5. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Muzeum, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane elektroniczne poprzez skontaktowanie się z Muzeum pod adresem sklep@mt514.pl
6. Zamówienia można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 14 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 8 następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień zawierających większą liczbę produktów Muzeum zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym terminie niż przewidziany w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail na adres mailowy Klienta.
7. W przypadku wysłania Towaru za pobraniem, utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar dokumentu sprzedaży.
8. W przypadku opłacenia Towaru online, potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez wiadomość mailową na adres podany przez Klienta. Dokument sprzedaży załączony jest w mailu.

V. Płatności, realizacja zamówienia za towar
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklep.mt514.pl oraz spełnienie warunków opisanych w pkt. 2, 3 oraz 4 regulaminu.
2. Składając zamówienie Klient powinien wybrać jeden z dostępnych środków płatności:
- PayU (karta, BLIK, szybki przelew, przelew tradycyjny);
- za pobraniem (po uprzednim uzgodnieniu mailowym);
3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto - zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
4. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Muzeum.
5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez Muzeum na adres email Klienta.

VI. Wysyłka i odbiór zamówień
1. Zamówienia realizowane są w terminie 2 do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Muzeum. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę.
2. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności i wysyłki. Koszt przesyłki na terenie Polski podany jest przy tworzeniu zamówienia i dodawany jest do kwoty zamówienia.
3. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Muzeum znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub pracownika Poczty Polskiej i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@mt514.pl Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.

VII. Procedury reklamacji towaru
1. Muzeum odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego Klienta na warunkach określonych ustawą kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 210) – to jest w okresie dwóch lat od daty wydania rzeczy. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Muzeum: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa z dopiskiem „Sklep internetowy”
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr paragonu, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności towaru z umową.
3. Muzeum zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.
5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
a) Muzeum podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
b) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Muzeum o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
c) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@mt514.pl
d) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VIII Uprawnienie i procedury odstąpienia od umowy zakupu towaru
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Muzeum drogą e-mailową na adres sklep@mt514.pl lub adres siedziby Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa . Termin 14-dniowy liczy się od dnia odebrania towaru.
2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy wskazanego powyżej. Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ma obowiązek niezwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sklep sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas transakcji zakupu, chyba że jednoznacznie Sklep uzgodni z Klientem inny środek płatności. Sklep nie naliczy Klientowi za to jakichkolwiek opłat. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że towar został do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zapłaty. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na konto karty kredytowej.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, bez względu na to, czy zostało ono dokonane za pośrednictwem poczty czy w formie elektronicznej przewidzianej w ust. 3 powyżej, Sklep potwierdzi otrzymanie oświadczenia Klienta.
5. Odstępując od umowy sprzedaży towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar został wysłany przed upływem 14 dni.
6. Za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiada Klient. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient może normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

IX. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum
1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@mt514.pl lub pisząc do Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, z dopiskiem Reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Muzeum reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 210).

X. Zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ust. 2.
2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.
3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego artykułu.
4. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Wydarzenia, wskazanego na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
5. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134, 730, 1495), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z Wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
XI. Ochrona danych osobowych
1. W trakcie procesu zakupu towarów i/lub biletów on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063 i REGON 364481345. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@mt514.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektor.rodo@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Podane dane osobowe (imię i nazwisko lub firma, pod którą działa, adres email, nr telefonu) będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy zakupu towarów i/lub biletów on-line na Wydarzenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży towarów i biletów na stronie internetowej.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień - w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości w odniesieniu do osób, które zakupiły towar i/lub bilet online, a w przypadku braku realizacji sprzedaży przez użytkownika posiadającego konto w Module przez okres 2 lat od ostatniego logowania na swoje konto.
8. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
11. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu towarów lub/i biletów online.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

XII . Postanowienia końcowe
1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz on-line nie mogą być kopiowane, przerabiane.
2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup towarów i biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu towarów i biletów on-line, zamieszczonego na stronie www.sklep.mt514.pl prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: sklep@mt514.pl.
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
5. Zamawiający przy zakupie towarów i/lub biletów online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
6. Dokonywanie zakupu biletów on-line za pośrednictwem Modułu nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający. Zakup towaru może wiązać się z kosztami dostawy, w zależności od wybranego sposobu dostawy towaru.
7. Niniejszy Regulamin zakupu towarów i/lub biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej www.mt514.pl oraz w Kasie Muzeum.
8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Muzeum a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@mt514.pl.


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Al. Rzeczpospolitej 1
02-972 Warszawa


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer dokumentu zakupu tj. ………………) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zakupionego w dniu. . . . . . . . . . . . . . . .
Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis klienta