Logo Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Trwa komunikacja

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW ORAZ BILETÓW ON-LINE MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO


I. Słowniczek pojęć
1. Muzeum/Operator Modułu – Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016.
2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu towarów oraz biletów on-line na Wydarzenia pod adresem sklep.mt514.pl.
3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa
4. Wydarzenie – warsztaty, zajęcia edukacyjne, wystawy czasowe, imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidulane obejmujące pomieszczenia muzeum dostępne dla zwiedzających, a odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej mt514.pl.
5. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu towarów oraz biletów indywidualnych i grupowych on-line na Wydarzenia Muzeum za pośrednictwem Modułu, drogą telefoniczną lub elektroniczną wraz ze wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.
6. Zamówienie – Zamówieniu podlegają bilety na Wydarzenia dla gości indywidualnych i dla grup oraz towary. Zamówienie skutkuje niezwłocznym zakupem biletów i/lub towarów.
7. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu towarów i/lub biletów indywidualnych i/lub grupowych on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną na Wydarzenia Muzeum.
8. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z Wydarzenia w określonym terminie, zawierający opłatę za Wydarzenie, zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.
9. Towar - wydawnictwa Muzeum, tj. książki, plakaty, pamiątki oraz inne produkty związane ze statutową działalnością Muzeum.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu towarów, biletów indywidualnych i grupowych on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną na Wydarzenia w Muzeum.
2. Muzeum świadczy usługi zakupu towarów, biletów indywidualnych i grupowych on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum.
3. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia towaru lub biletów on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres email ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów i/lub towarów, tematem Wydarzenia, na jakie bilety zostały zamówione, datą i godziną Wydarzenia oraz wartości zamówionych biletów i/lub towarów.
4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów i/lub towarów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i akceptacji jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać rejestracji.
5. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien dysponować przeglądarką Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari w aktualnej wersji.

III. Zakup towarów i/lub biletów indywidulanych i/lub grupowych online
1. Zakupu towarów i/lub biletów indywidualnych i/lub grupowych można dokonywać on-line za pośrednictwem Modułu.
2. Zakupu biletów grupowych, uprzednio zamówionych drogą elektroniczną, można dokonywać on-line, po otrzymaniu na podany w procesie zamówienia adres e-mail, specjalnie wygenerowanego odnośnika do płatności. Odnośnik ten skieruje Zamawiającego do serwisu PayU.
3. Aby zakupić towar i/lub bilet za pośrednictwem Modułu należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu i/lub towarów. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu e-mail, może skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety zgodnie z zapisami pkt. VI ust. 3.
4. Przy zakupie towarów i/lub biletów on-line, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
5. Bilety i/lub towary pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.
6. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego w ciągu 20 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości elektronicznej.
7. Czas zapłaty za Zamówienie może być wydłużony przy składaniu Zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną, przy czym przekroczenie ustalonego terminu zapłaty powoduje również automatyczne anulowanie zamówienia.
8. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, za pośrednictwem portalu internetowego payu.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 i 7 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: pomoc@payu.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 61 630 60 05.
9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż towarów oraz biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
10. Ceny towarów i biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania wybrać opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
11. Zamawiający, który zakupił w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na Wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.
12. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z ust. 3 i 5 bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny. Zakupiony towar, w zależności od wybranego sposobu dostawy, będzie wysłany kurierem w ciągu 5 dni roboczych lub będzie dostępny do odbioru osobistego w Kasie Muzeum.
13. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym podlega weryfikacji przed wejściem na Wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu (z zastrzeżeniem zapisów ust. 11). W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF. Aby bilet został skutecznie zeskanowany z urządzenia mobilnego należy ustawić maksymalną jasność ekranu wyświetlacza.
14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
15. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej: mt514.pl.
16. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum, o ile bilety na Wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

IV. Ochrona danych osobowych
1. W trakcie procesu zakupu towarów i/lub biletów on-line, drogą telefoniczną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 96/2016, NIP 9512414063 i REGON 364481345. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@mt514.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: administrator@mt514.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy zakupu towarów i/lub biletów on-line na Wydarzenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, jak również po zarejestrowaniu konta w celu składania kolejnych zamówień poprzez korzystanie z Modułu do sprzedaży towarów i biletów na stronie internetowej.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży oraz korzystania z usługi umożliwiającej składanie kolejnych zamówień - w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
6. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami o rachunkowości w odniesieniu do osób, które zakupiły towar i/lub bilet online, a w przypadku braku realizacji sprzedaży przez użytkownika posiadającego konto w Module przez okres 2 lat od ostatniego logowania na swoje konto.
8. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe wskazane powyżej w pkt. 2 i 3.
11. Każdej osobie przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne. Brak ich podania uniemożliwi realizację umowy zakupu biletów online.

V. Reklamacje
1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu towarów i/lub biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@mt514.pl lub pisząc do Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, z dopiskiem Reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Muzeum reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 287).

VI. Zwrot i wymiana biletów
1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ust. 2
2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.
3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Spóźnienie dłuższe niż 15 (piętnaście) minut od terminu rozpoczęcia Wydarzenia, wskazanego na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
5. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 poz. 134, 730, 1495), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z Wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

VIII. Zwrot i wymiana towarów
1. Zamawiający, który zawarł umowę sprzedaży towarów, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się z datą wydrukowaną na paragonie lub fakturze VAT bądź w dniu, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia odbierze przesyłkę, odpowiednio, od przewoźnika albo osobiście w Kasie Muzeum.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy obejmującej zakup Towaru, Zamawiający powinien poinformować Muzeum o swojej decyzji przesyłając drogą elektroniczną na adres: sklep@mt514.pl lub pocztą na adres: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Zamawiający może przy tym posłużyć się formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy obejmującej zakup Towaru. Powyższy formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do zwrotu zakupionego Towaru na adres Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972.
5. Muzeum dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Muzeum zostało poinformowane o decyzji Zamawiającego o wykonywaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Muzeum dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji.
6. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający. W przypadku zwrotu przesyłki niepodjętej przez Zamawiającego w terminie lub przesłanie przez Zamawiającego niepełnego lub nieprawidłowego adresu dostawy, Zamawiający uiści wówczas koszty zwroty paczki do Muzeum oraz opłatę za ponowne jej wysłanie.
7. Zwracany przez Zamawiającego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniając brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
8. Akceptując Regulamin, Zamawiający potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz on-line nie mogą być kopiowane, przerabiane.
2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup towarów i biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu towarów i biletów on-line, zamieszczonego na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: sklep@mt514.pl
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
5. Zamawiający przy zakupie towarów i/lub biletów online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nie przesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
6. Dokonywanie zakupu biletów on-line za pośrednictwem Modułu nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający. Zakup towaru może wiązać się z kosztami dostawy, w zależności od wybranego sposobu dostawy towaru.
7. Niniejszy Regulamin zakupu towarów i/lub biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej www.mt514.pl oraz w Kasie Muzeum.

 Załącznik nr 1 do REGULAMINU ZAKUPU TOWARÓW ORAZ BILETÓW ON-LINE MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego,
al. Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………….
– Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………….

........................................
/podpis konsumenta/

 


Podstawa prawna U S TAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287)
Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy; 2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
Art. 31. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
Art. 35. 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.